Publiceer uw vacature

Gebruiksvoorwaarden

De Algemene Voorwaarden bevatten alle wederzijdse verplichtingen tussen de 'Gebruiker', het 'Lid' en Construction Hub met betrekking tot het gebruik van het Construction Hub Platform.

Construction Hub levert diensten die te maken hebben met het wervingsproces door aan de Gebruikers en Leden een sollicitatieplatform ter beschikking te stellen waarmee ze kunnen solliciteren op de jobaanbiedingen die hierop worden gepubliceerd.

1. DEFINITIE

1.1. Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

‘Persoonsgegevens’ verwijst naar artikel 4, 1) van de Verordening EU 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming), en betekent “alle informatie over een - direct of indirect - geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon”;

‘Computerondersteuning’ betekent de verschillende media waarmee toegang kan worden verkregen tot het Construction Hub Platform. Dit omvat smartphones, tablets, pc's of Apple-computers met internetverbinding en elk object dat verbonden is/verbonden kan worden met een ander object en met het internet;

‘Gebruiker’ verwijst naar elke persoon die op het Construction Hub Platform surft door middel van eender welk computermedium (bijv. een bezoeker). Hiermee wordt ook de Gebruiker bedoeld die deelneemt aan het aanmaakproces van een Account, en wiens Account nog niet is geverifieerd en aanvaard door Construction Hub;

‘Lid’ verwijst naar elke persoon die een ‘Account’ heeft waarmee deze zich kan aanmelden voor de gepubliceerde jobaanbiedingen. Zijn of haar Account is voorafgaand geverifieerd en aanvaard door Construction Hub als onderdeel van het aanmaakproces van een Account, zoals beschreven wordt in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden;

‘Werkgever’ betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die deelneemt aan het wervingsproces met betrekking tot de gepubliceerde jobaanbiedingen en aan wie de tewerkstellingsbeslissing uitsluitend toebehoort.

2. TOEPASSINGSGEBIED

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek aan of elk gebruik van het Construction Hub Platform en zijn bedoeld om de voorwaarden vast te stellen voor de toegang, de beschikkingstelling en het gebruik van het Platform, evenals de functies en inhoud ervan door Gebruikers en Leden.

2.2. De Gebruikers en Leden erkennen dat zij door het bezoeken of gebruiken van het Construction Hub Platform op de hoogte zijn van deze Algemene Voorwaarden en uitdrukkelijk akkoord gaan met de rechten en verplichtingen die hieruit voortvloeien.

2.3. Construction Hub behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken. Wij zullen echter de Algemene Voorwaarden toepassen die van kracht zijn op het moment van gebruik of bezoek van het Construction Hub Platform.

2.4. De Nederlandstalige versie van de Algemene Voorwaarden is bepalend bij de interpretatie ervan.

3. PERSOONSGEGEVENS

3.1. Construction Hub verzamelt Persoonsgegevens over Gebruikers en Leden tijdens hun bezoek aan of gebruik van het Construction Hub Platform in overeenstemming met de Privacyverklaring die beschikbaar is via de volgende link: https://www.construction-hub.be/nl/page/privacyverklaring.

3.2. Deze persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt, opgeslagen en bewaard in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, die van toepassing is sinds 25 mei 2018. De gegevensverwerking is ook in overeenstemming met de omzettingswet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

4. DIENSTEN VAN CONSTRUCTION HUB

4.1. Solliciteren voor jobs

Construction Hub biedt onder zijn diensten de mogelijkheid om te solliciteren voor al dan niet anonieme jobaanbiedingen (waarbij anonieme jobaanbiedingen overeenkomen met aanbiedingen waarbij de naam van de Werkgever niet voorkomt in de beschrijving van de jobaanbieding) voor de Leden van zijn Platform. Deze jobaanbiedingen worden regelmatig bijgewerkt, en bevatten informatie over het gezochte profiel en over de functie die door de Werkgever moet worden ingevuld.

4.2. Vacaturemelding – Nieuwsbrief – Nieuws

4.2.1. De Gebruikers en Leden hebben de mogelijkheid om periodiek per e-mail nieuwe jobaanbiedingen te ontvangen die gepubliceerd worden op het Construction Hub Platform door zich te abonneren op de Vacaturemelding van Construction Hub.

4.2.2. In dit geval gaan zij ermee akkoord om regelmatig meldingen te ontvangen van nieuwe jobaanbiedingen die worden gepubliceerd op het Platform. De Gebruikers en Leden hebben ook de mogelijkheid om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en trends in de bouwsector. Hiervoor kunnen zij zich per e-mail abonneren op de Nieuwsbrief van Construction Hub, waarin informatie wordt verstrekt over nieuws, trends en evenementen in de bouwsector.

5. ACCOUNT AANMAKEN

5.1. Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Construction Hub, moet de Gebruiker eerst een Account aanmaken op het Construction Hub Platform.

5.2. Het aanmaken van een Account is gratis en kan op elk moment worden gedaan door de Gebruiker, voor zover deze de voorwaarden van Construction Hub aanvaardt zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden en de geldende wetgeving met betrekking tot de bescherming van Persoonsgegevens.

5.3. Bij het aanmaken van een Account worden de volgende Persoonsgegevens verplicht verzameld: voornaam, achternaam, e-mailadres, wachtwoord en telefoonnummer. Deze gegevens worden door Construction Hub gebruikt om de Gebruiker te identificeren en de goede werking van zijn Account te garanderen.

5.4. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van zijn wachtwoord en is als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder zijn Account.

5.5. De Gebruiker verbindt zich ertoe Construction Hub onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van zijn Account of van elk ander beveiligingslek.

6. VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN CONSTRUCTION HUB

6.1. Construction Hub verbindt zich ertoe om de gepubliceerde jobaanbiedingen regelmatig bij te werken en te onderhouden op het Construction Hub Platform.

6.2. Construction Hub verbindt zich ertoe om de Persoonsgegevens van de Gebruikers en Leden te beschermen en te beveiligen in overeenstemming met de Privacyverklaring.

6.3. Construction Hub verbindt zich ertoe om alle redelijke maatregelen te nemen om de beschikbaarheid, de veiligheid en de goede werking van het Construction Hub Platform te garanderen.

7. VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE GEBRUIKER EN HET LID

7.1. De Gebruiker en het Lid verbinden zich ertoe om het Construction Hub Platform te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, deze Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring.

7.2. De Gebruiker en het Lid verbinden zich ertoe om de Persoonsgegevens van andere Gebruikers en Leden te respecteren en geen Persoonsgegevens te verzamelen of te gebruiken zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken personen.

7.3. De Gebruiker en het Lid verbinden zich ertoe om de goede werking van het Construction Hub Platform niet te verstoren door virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs of andere schadelijke of technologisch schadelijke materialen te introduceren. Ze mogen ook geen poging ondernemen om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot het Construction Hub Platform, de server waarop het Platform wordt opgeslagen of een server, computer of database die verbonden is met het Platform.

8. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

8.1. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Construction Hub Platform en de inhoud ervan (inclusief, maar niet beperkt tot, tekst, afbeeldingen, video's, audio, logo's, handelsmerken, software, databanken, ontwerpen, grafische elementen, enz.) eigendom zijn van Construction Hub of zijn licentiegevers.

8.2. De Gebruiker verbindt zich ertoe om deze intellectuele eigendomsrechten te respecteren en mag de inhoud van het Construction Hub Platform uitsluitend gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Elke andere reproductie, distributie, transmissie of exploitatie van de inhoud van het Construction Hub Platform is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Construction Hub.

9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1. Construction Hub is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van het Construction Hub Platform, inclusief, maar niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, bijzondere, gevolg- of punitieve schade, verlies van gegevens, verlies van winst, verlies van omzet, verlies van zakelijke kansen, bedrijfsonderbrekingen, verlies van goodwill of enige andere immateriële schade.

9.2. Construction Hub is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door het ongeoorloofde gebruik van Persoonsgegevens door derden.

9.3. De Gebruiker en het Lid erkennen dat het gebruik van het Construction Hub Platform op eigen risico is en dat Construction Hub niet aansprakelijk is voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het Platform.

10. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

10.1. Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht.

10.2. Alle geschillen met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de beëindiging van deze Algemene Voorwaarden vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.