Publiceer uw vacature

Privacyverklaring

INTRODUCTIE

Construction Hub hecht veel belang aan de gegevens die het verzamelt. Bijgevolg houden we ons aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de 'Verordening'). De verwerking van uw gegevens voldoet ook aan de omzettingswet van 30 juli 2018 inzake de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Het doel van dit privacybeleid is om aan te geven hoe we de gegevens behandelen die we verzamelen van gebruikers en leden via de website https://www.construction-hub.be (hierna het 'Construction Hub-platform' of het 'Platform'), terwijl we duidelijk de grenzen van gegevensverwerking in overeenstemming met geldende voorschriften.

Daarom verbinden we ons ertoe om de rechten en verantwoordelijkheden die voortvloeien uit wettelijke bepalingen te handhaven door een transparante uitleg te bieden van onze gegevensverzamelingsprocessen.

De voorwaarden hieronder gelden zowel voor kandidaten als werkgevers, aangeduid als gebruikers of leden, afhankelijk van of ze al dan niet geregistreerd zijn.

Voor de doeleinden van dit privacybeleid fungeert het team van Construction Hub als de gegevensbeheerder.

TOESTEMMING

We hechten waarde aan uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens. Daarom verleent u telkens wanneer u toegang krijgt tot het Construction Hub-platform uw toestemming door het overeenkomstige selectievakje in dit privacybeleid aan te vinken. Door dit te doen, erkent u en verstrekt u uw geïnformeerde, specifieke en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw toestemming omvat de gehele inhoud van dit privacybeleid.

GEGEVENSVERWERKING

De verwerking en verzameling van uw gegevens kunnen variëren afhankelijk van uw interacties met het Construction Hub-platform of de aard van uw relatie met ons als gebruiker of lid.

Dienovereenkomstig verzamelen we om een hoogwaardige service te leveren en de soepele uitvoering van onze aanbiedingen te garanderen, informatie wanneer u 1. het Construction Hub-platform bezoekt, 2. solliciteert voor een baan op het platform, 3. contact met ons opneemt (inclusief via sociale media), 4. betrokken raakt bij Construction Hub via andere middelen.

Deze informatie omvat uw voornaam en achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en relevante werkervaring.

Echter, in overeenstemming met artikel 9 van de Verordening verzamelen of verwerken we onder geen enkele omstandigheid zogenaamde 'gevoelige' gegevens, zoals informatie met betrekking tot het nationaal register van een individu of speciale categorieën gegevens, waaronder gegevens die raciale of etnische oorsprong, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, vakbondslidmaatschap, genetische gegevens, biometrische gegevens, gegevens over gezondheid of gegevens over iemands seksleven of seksuele geaardheid openbaren.

Om de gebruikerservaring te verbeteren en de bruikbaarheid van het Construction Hub-platform te verbeteren, verzamelen we ook puur technische gegevens van persoonlijke aard. Deze gegevens omvatten IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door gebruikers of leden van het Construction Hub-platform, URI (Uniform Resource Identifier) -adressen, aanvraagtijden, aanvraagmethoden voor het verzenden naar de server, responsgroottes van bestanden, numerieke codes die serverresponstatussen aangeven (succesvol, fout, enz.), land van herkomst, browserkenmerken, details van het besturingssysteem, duur van bezoeken (bijv. tijd doorgebracht op elke pagina in de applicatie), en navigatiepaden op het Construction Hub-platform, met name met betrekking tot de volgorde van bezochte pagina's, samen met andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem of de computingsomgeving van de gebruiker.

JURIDISCHE GRONDSLAG VAN GEGEVENSVERZAMELING & BEWARINGSPERIODE

Bij Construction Hub zijn we toegewijd aan het verantwoord gebruik van uw persoonsgegevens. We zullen uw gegevens alleen gebruiken voor specifieke doeleinden (wettelijke verplichtingen, communicatie, enz.) of voor andere doeleinden waarvoor we uw toestemming hebben verkregen. Bijvoorbeeld:

  1. Wanneer u onze diensten als gebruiker of lid gebruikt, kunnen we ook uw persoonsgegevens verwerken wanneer u inhoud naar het platform uploadt, een sollicitatie voor een baan indient of contact opneemt met een van onze medewerkers voor informatieve doeleinden.

  2. Voor communicatie- of commerciële outreach-doeleinden. Als u ontevreden bent over hoe uw gegevens worden gebruikt, stemt u ermee in dat we uw gegevens mogen verwerken om:

Contact met u op te nemen over onze diensten of aankomende evenementen of relevante informatie te verstrekken/vragen (gerechtvaardigd belang); Canvassingactiviteiten uitvoeren door de gegevensbeheerder of een derde partij onder contract (gerechtvaardigd belang); U jobaanbevelingen sturen;

  1. Voor onze legitieme belangen. Uw gegevens kunnen ook worden verwerkt om onze legitieme belangen te behartigen, met inachtneming van de bescherming van uw fundamentele rechten;

  2. Om te voldoen aan de wet. Dit omvat het naleven van geldende wettelijke bepalingen of het vervullen van verplichtingen die door de wet worden opgelegd (belasting, fraude, enz.).

Voor elke verwerkingsoperatie worden alleen de gegevens verwerkt die relevant zijn voor het beoogde doel. We bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang als nodig is voor de gespecificeerde doeleinden.

Hiertoe beoordelen we periodiek of de verzamelde gegevens nog steeds in overeenstemming zijn met de eerdergenoemde doeleinden.

TECHNISCHE MAATREGELEN & BEVEILIGING

We hechten veel belang aan de beveiliging van uw gegevens. Daarom implementeren we passende technische en organisatorische maatregelen om gegevensverwerking te waarborgen op een manier die bescherming biedt tegen verlies, vernietiging of onbedoelde schade die de vertrouwelijkheid of integriteit ervan zou kunnen schaden.

Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot personen die deze nodig hebben om hun taken uit te voeren. Deze personen ontvangen gespecialiseerde training met betrekking tot de behandeling van uw gegevens en zijn gebonden aan strenge geheimhoudingsverplichtingen.

We hebben technische middelen opgezet om een optimaal niveau van bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen. Ons doel is om ongeautoriseerde toegang, verwerking, wijziging of vernietiging van uw persoonsgegevens te voorkomen.

TOEGANG TOT GEGEVENS & OVERDRACHT

De personen of entiteiten die gemachtigd zijn om toegang te krijgen tot uw gegevens, worden nauwkeurig bepaald op basis van hun rollen. In bepaalde gevallen kunnen we specifieke persoonsgegevens bekendmaken aan derden, zoals:

  1. Openbare autoriteiten: Telkens wanneer dit bij wet is voorgeschreven of op verzoek van bevoegde openbare autoriteiten;

  2. Onderaannemers die namens ons optreden, waaronder marketing- en communicatiebedrijven;

  3. Werkgevers met toegang tot het Construction Hub-platform;

  4. IT-dienstverleners die technische ondersteuning bieden;

  5. Advocaten of adviseurs: In specifieke gevallen kan de gegevensbeheerder uw persoonsgegevens overdragen aan externe adviseurs, advocaten of verzekeraars als dat nodig is ter bescherming van onze belangen.

Wanneer we gespecialiseerde externe bedrijven inschakelen om bepaalde diensten te verlenen, moeten deze bedrijven voldoen aan dezelfde verwerkingsvereisten zoals uiteengezet in dit privacybeleid. We zorgen ervoor dat onze partners alleen de gegevens ontvangen die essentieel zijn voor het vervullen van hun verplichtingen.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS & RECHTEN

We hechten veel belang aan uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze rechten garanderen een eerlijke en transparante behandeling van uw persoonsgegevens.

A. Recht op Toegang

Natuurlijk heeft u het recht om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens. Dit betekent dat u informatie kunt opvragen over de persoonsgegevens die we bewaren en de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt.

B. Recht om Uw Gegevens te Rectificeren

Het is mogelijk dat sommige van uw persoonsgegevens onjuist of verouderd worden. U heeft het recht om rectificatie of update van uw gegevens aan te vragen.

C. Recht om Gegevens te Wissen

Overeenkomstig artikel 17 van de Verordening kunt u ook verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens.

D. Recht op Beperking van Verwerking

U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken voor de duur die nodig is om de gegevens te controleren, overeenkomstig artikel 18 van de Verordening.

E. Recht om Bezwaar te Maken

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u het niet eens bent met hoe we bepaalde aspecten van uw gegevens verwerken in overeenstemming met onze legitieme belangen (artikel 4). Dit recht van bezwaar kan echter worden geweigerd om dwingende redenen, zoals het naleven van wettelijke verplichtingen die op ons rusten.

F. Recht op Gegevensportabiliteit

U heeft het recht om de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt te ontvangen.

G. Recht om Uw Toestemming In te Trekken

U heeft het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming is alleen van toepassing op toekomstige verwerking en heeft geen invloed op gegevens die al zijn verwerkt.

H. Uitoefening van Uw Rechten

Om uw rechten uit te oefenen, stuurt u eenvoudigweg uw verzoek waarin u aangeeft welk recht u wilt uitoefenen. Het verzoek moet gedateerd, ondertekend zijn en vergezeld gaan van een kopie van een document ter verificatie van uw identiteit, per post naar de gegevensbeheerder op het volgende adres:

Construction Hub

Half Daghmael 1K

3020 Herent

CONTACT

Als u nog vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, verbinden we ons ertoe om antwoorden te verstrekken. U kunt ons bereiken op het volgende adres: info@construction-hub.be

In geval van interpretatieverschillen prevaleert de Nederlandse versie van dit privacybeleid.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 25 september 2023.